Duurzame opwek

In Nederland zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is het opwekken van meer duurzame energie. Tot 2030 kan dat met zonne- en windenergie. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. De regio Utrecht, U16, is er één van. In 2030 wordt de meeste windenergie op zee opgewekt. Maar dat is niet genoeg om in Nederland ons doel te halen. Daarom werken 30 energieregio’s er hard aan om 35 TWh duurzame energie op land op te wekken. Ook in onze regio komen er daarom windmolens en zonnepanelen op daken en op de grond (zonnevelden).

Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh), ofwel miljarden kWh. Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt al jaren rond de 120 TWh.

In de regio U16 zien wij vooral mogelijkheden voor zonnepanelen op bedrijfsdaken en zonnevelden langs infrastructuur. Windturbines willen we zetten op plekken waar ze goed in het landschap passen en waar de impact op mens en natuur zo beperkt mogelijk is. Dat is voornamelijk langs snelwegen.

Rob Jorg, wethouder in Utrechtse Heuvelrug, één van de gemeenten in de energieregio U16 en bestuurlijk trekker van de U16:

“In het klimaatverdrag van Parijs is besloten dat we afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Dit om de wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van CO2 uitstoot te beperken. Deze overgang vereist veel inzet. We vragen de komende jaren nogal wat van iedereen. Maar met kleine stappen van veel mensen maken we samen een groot resultaat. Dat begint met energiebesparing. Door onze huizen beter te isoleren en te kiezen voor zuinigere apparaten gebruiken we minder energie én hoeven we minder energie op te wekken.

Daarnaast hebben gemeenten vanuit het landelijke Klimaatakkoord de opdracht gekregen om plekken te vinden voor zonnepanelen en windmolens. Daarbij is het noodzakelijk om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Gemeenten kunnen dit niet alleen. Alleen al het elektriciteitsnet loopt dwars door de regio heen. Daarom werken wij samen met omliggende gemeenten om locaties te vinden en om goede afspraken te maken over hoe inwoners kunnen meepraten over en profiteren van de opbrengsten van de duurzame opwek.

Het maximaal benutten van daken voor zonnepanelen krijgt veel steun. Helaas kunnen we met ‘zon op dak’ niet genoeg energie opwekken, ook windmolens en zonnevelden zijn nodig. Het vinden van plekken voor windmolens en ruimte voor zonnevelden is lastig. Vooral windmolens zijn omstreden. Ik heb hierover veel gesprekken gevoerd met inwoners. Ze maken zich vooral zorgen over de effecten op hun gezondheid door geluid, slagschaduw en mogelijke trillingen. Wij houden hier rekening mee. Wij zullen ons laten leiden door de meest actuele wetenschappelijke inzichten. Uiteraard houden we ons te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving.

Grote stappen zijn in elk geval nodig om onze leefomgeving leefbaar te houden. Want uiteindelijk doen we het daar voor: zodat onze kinderen en kleinkinderen nog prettig kunnen leven in onze mooie regio.”

Cookie-instellingen