RES Herijking

In 2021 zijn regionaal afspraken gemaakt over hoe we voor 2030 willen overstappen van fossiele naar duurzame elektriciteit en warmte.  Ook is afgesproken om in 2025 de met elkaar gemaakte afspraken te actualiseren. Dit noemen we de RES Herijking.

Waarom een herijking van de Regionale Energiestrategie?

In 2021 zijn regionaal afspraken gemaakt over hoe we overstappen van fossiele naar duurzame elektriciteit en warmte. De RES U16 bestaat uit 16 gemeenten, de provincie Utrecht en 4 waterschappen. In de RES 1.0 staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (met zonnevelden en windturbines) opwekken in 2030 binnen de regio. Ook is afgesproken om in 2025 opnieuw te kijken naar de in de RES 1.0 aangewezen gebieden voor grootschalige opwek. En, met elkaar de aangewezen locaties voor zonnevelden of windturbines te herbevestigen of (als het nodig is) te wijzigen. Ook maken we een doorkijk na 2030. Dit noemen we de RES Herijking.

Hiervoor doen we in 2024 gezamenlijk een onderzoek naar de milieueffecten van windturbines en zonnevelden. Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze NRD is de eerste stap van de Milieu Effect Rapportage RES Herijking.

De inzagetermijn voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de herijking van de Regionale Energiestrategie (RES Herijking) van de RES regio U16 is beëindigd. Hier vindt u de inhoudelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen.

 

Hoe kunt u nog meer meedenken en meepraten?

De onderzoeksagenda Herijking RES is de eerste stap. Hierna volgt het milieuonderzoek, het planMER, zelf. Het planMER geeft de feitelijke informatie over de milieueffecten van de verschillen de kansrijke locaties voor windparken en zonnevelden. Het planMER wordt gebruikt voor de afweging binnen de regio en maakt daarmee onderdeel uit van de later vast te stellen en ter inzage te leggen ontwerp-RES Herijking. Ook dan kunt u weer reageren.

Waarom is dit plan nodig?

16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES) in het samenwerkingsverband U16. In 2021 is de eerste RES vastgesteld (RES 1.0). Daarin staat hoe welke bijdrage deze regio tot 2030 levert in de overgang van fossiele energie naar duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte. In de afgelopen twee jaar is vooruitgang geboekt op verschillende doelstellingen. Een van de doelstellingen is de opwek van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030. De beleidskaders van de RES 1.0 die sturing geven aan deze doelstelling worden geactualiseerd. De aangewezen gebieden in de RES 1.0 en andere kansrijke zoeklocaties die sinds die tijd in beeld zijn gekomen vormen het vertrekpunt van deze actualisatie, ook wel de RES Herijking genoemd. Dit kan betekenen dat nieuwe gebieden worden aangewezen voor de opwek van duurzame elektriciteit. De ruimte is echter beperkt. En er moeten ook woningen worden gebouwd, we hebben schoon drinkwater nodig en ook de natuur moet de ruimte hebben. Daarom is het belangrijk dat provincies, gemeenten en waterschappen goede afwegingen kunnen maken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Met het planMER worden de feitelijke milieueffecten in beeld gebracht op thema’s zoals geluid, gezondheid, natuur en landschap. Deze informatie wordt benut voor de afweging die voorafgaat aan de RES Herijking. De NRD bevat de voorgestelde onderzoekscope en het detailniveau.

Heeft u vragen?

Heeft u over het proces? Dan kunt u hier uw telefoonnummer doorgeven. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

 

Cookie-instellingen