Hoe verder als het bestuurlijk vastloopt?

25-02-2022

RES U16 maakt als eerste processen voor planuitval en het opschalen bij het vastlopen van het bestuurlijke proces. Door aan de voorkant in overleg met alle bestuurders helder te maken wat je doet als het even niet of moeilijk lukt, kun je, in een eventueel complexe situatie, snel schakelen.

Alle regio’s hebben de weg naar de RES 2.0 ingezet. Daarmee worden steeds meer stappen gezet om van brede zoekgebieden voor zonne- en windenergie toe te werken naar de vergunning van concrete projecten in 2025. In de praktijk kunnen de zoekgebieden toch niet helemaal opleveren wat in de RES 1.0 is vastgelegd. Of dit nu komt door verdiepend onderzoek dat de mogelijkheden voor zonne- en windenergie in een gebied inperkt, door het gebrek aan acceptatie van de omgeving of doordat voor het project simpelweg geen netcapaciteit beschikbaar is. Vervelende situaties die zorgen voor druk op de regionale samenwerking en de vastgestelde ambitie uit de RES. Daarom heeft de RES U16 nu, aan de start van de uitvoering van de RES 1.0, een proces ontwikkeld over hoe het beste kan worden om gegaan met planuitval.  

 
Bij planuitval in gesprek blijven om ambitie te behalen 

Met het planuitvalmechanisme leggen we vast wat we doen wanneer een zoekgebied gedeeltelijk, helemaal niet of niet op tijd wordt gerealiseerd. Eerst kijkt de gemeente dan zelf wat er aan de situatie gedaan kan worden. Want geen wethouder wil onnodig de buren opzadelen met een grotere opgave voor de realisatie van zon- of windenergie. De gemeente onderzoekt of er alternatieve zoekgebieden of projecten mogelijk zijn. Mocht dit niet succesvol zijn dan maakt de gemeente de situatie inzichtelijk voor de stuurgroep RES: waarom is er planuitval? Zijn er technische, maatschappelijke of politieke factoren? Daarna komen bovenlokale oplossingsrichtingen in beeld en pas wanneer ook dit niet mogelijk blijkt te zijn, regionale oplossingen. 

Wat doen we als bestuurlijke consensus ontbreekt? 

Er zijn meer situaties die kunnen leiden tot een tijdelijk minder soepel lopend proces in de uitvoering, waardoor er geen consensus kan worden bereikt in de stuurgroep RES. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over het gebruik van biomassa of over het verbeteren van de balans tussen de toepassing van zonne- en windenergie. Voor dit soort situaties heeft RES U16 een opschalingsprocedure opgesteld en vastgelegd. Deze procedure geeft dan het handelingsperspectief. De opschalingsprocedure bevat een set met werkafspraken die richting geven aan welke stappen ondernomen kunnen worden. Dit zijn processtappen die variëren van zachte tot harde procesinterventies waarlangs het bestuurlijke gesprek gevoerd kan worden. Bij het afronden van iedere stap wordt gekeken of daarmee een oplossing is gevonden of dat er aanleiding is om toch nog een stap verder op te schalen.  

Rob Jorg, voorzitter RES U16: “Door nu al aan de voorkant in overleg met alle bestuurders helderheid te geven over wat we doen als het even niet lukt of moeilijker wordt, kunnen we, als er zich een complexe situatie voordoet de komende jaren snel schakelen. Met pas als laatste stap een mogelijke inzet van het bevoegd gezag van de provincie. Dit geeft ook overzicht in wie welke rol wanneer pakt en hoe we ook in moeilijke tijden met elkaar in gesprek blijven.” 

Meer informatie 

Bekijk ook Planuitvalmechanisme en opschalingsprocedure RES U16

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen