Meer tijd voor zorgvuldigheid inspraak en besluitvorming RES U16

04-03-2021

Bestuurders in de regio U16 willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen. Daarnaast willen zij meer tijd om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES 1.0.

Daarom is tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 van 19 februari besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 RES U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021.

Constructieve inspraak en zorgvuldige besluitvorming

Het opstellen van een RES is een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners. Volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol omdat de RES gaat over de toekomst van de Regio U16. Bestuurders willen meer tijd nemen om raads-, staten-, en AB-leden te informeren en mee te nemen in de keuzes die voorliggen. Daarnaast wil de regio U16 de inbreng van inwoners en stakeholders via participatie zorgvuldig betrekken en werken aan acceptabele oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Gevolgen van verruimen planning

Het RES-proces is volop aan de gang. In de al geplande participatiebijeenkomsten en in de verschillende ambtelijke overleggen worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. Zodra de RES 1.0 is afgerond, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces, waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 wordt ingediend.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen